Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng - Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020)
Thư viện hình
Liên kết website
Tin tức sự kiện
Phát triển công tác đối ngoại nhân dân qua các thời kỳ lịch sử Việt Nam
Cập nhật 28/07/2020 15:36 Xem với cỡ chữ
 ​Trong tổng thể đường lối phát triển chung của đất nước, công tác đối ngoại nhân dân là bộ phận cấu thành của mặt trận ngoại giao nước nhà, đóng một vai trò quan trọng, do các tổ chức, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương tiến hành, nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kế thừa truyền thống hòa hiếu của ông cha và được Chủ tịch Hồ Chí Minh nâng lên tầm cao mới, ngày 19/11/1950, Uỷ ban Bảo vệ hoà bình thế giới của Việt Nam - tổ chức tiền thân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ra đời. Uỷ ban là một trong những tổ chức chính trị, xã hội đầu tiên được thành lập để hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân, gắn liền sự nghiệp bảo vệ hoà bình, độc lập của nhân dân ta với sự nghiệp bảo vệ hoà bình trên thế giới. Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, công tác đối ngoại nhân dân đã phát huy vai trò và lợi thế đặc biệt của mình, đóng góp tích cực cho công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước trong thời gian qua.
133 (Copy).JPG


Công tác đối ngoại nhân dân với cách mạng Việt Nam

Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã từng bước hình thành bộ máy chính quyền cách mạng non trẻ, giải quyết cấp bách các vấn đề của đất nước sau chiến tranh kéo dài như: kinh tế suy sụp, tài chính kiệt quệ, nạn đói kéo dài…. Cùng lúc đó, cục diện thế giới có nhiều biến động sau chiến tranh thế giới thứ hai, nước ta phải đối phó cùng lúc nhiều lực lượng quân sự, đối địch với gần 300 nghìn quân của các nước lớn có mặt tại Việt Nam. Trước tình hình cực kỳ khó khăn đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ đã ra sức hoạt động ngoại giao, trong đó có ngoại giao nhân dân để bảo vệ tính hợp pháp của chính quyền cách mạng, khéo léo lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ đối phương và mâu thuẫn giữa các nước đồng minh, từ đó có sách lược với từng đối tượng theo phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Xây dựng quan hệ tốt đẹp với nhân dân các nước láng giềng và trong khu vực được Đảng và Nhà nước Việt Nam hết sức coi trọng. Theo đó, các tổ chức nhân dân lần lượt được thành lập bắt đầu là Hội Việt - Mỹ thân hữu (tiền thân của Hội Việt - Mỹ sau này) vào ngày 17/10/1945, tiếp đó vào ngày  22/3/1950,  Hội Việt - Hoa hữu nghị được thành lập do đồng chí Hồ Tùng Mậu làm Chủ tịch hội, Hội Hữu nghị Việt - Xô thành lập vào ngày 23/5/1950 do đồng chí Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch Hội.

Trên cơ sở các Hội hữu nghị đầu tiên đó, vào ngày 17-11-1950, tại Chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội thành lập Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam. Hai ngày sau, ngày 19-11-1950, Đại hội thành lập Ủy ban bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam (nay là Ủy ban Hòa bình Việt Nam) được tổ chức trọng thể tại thôn Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Đại hội đã tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là chiến sỹ hòa bình số một của Việt Nam, bầu bác Tôn Đức Thắng là Chủ tịch danh dự, bác sĩ Lê Đình Thám được bầu làm Chủ tịch. Trong thư gửi Hội nghị hoà bình ở Việt Nam - Hội nghị thành lập Uỷ ban Bảo vệ hoà bình thế giới của Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Nhân dân Việt Nam ta cũng như nhân dân các nước trên thế giới đều yêu chuộng hoà bình, để xây dựng một xã hội dân chủ tốt đẹp". Từ đó, Ủy ban bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam đã chủ động tham gia vào phong trào đấu tranh vì hòa bình của nhân dân thế giới, qua đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, đoàn kết và hợp tác của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày Bác Hồ gửi bức thư lịch sử cho Đại hội thành lập Ủy ban Hòa bình Việt Nam - ngày 17-11-1950 được chọn trở thành Ngày truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và nơi diễn ra Đại hội thành lập Ủy ban Hòa bình Thế giới của Việt Nam đã được Nhà nước công nhận là Di tích Lịch sử Cách mạng vào năm 2004.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2-1951), lần đầu tiên khái niệm “ngoại giao nhân dân” được nêu ra và khẳng định: “Phát triển ngoại giao nhân dân rộng rãi” nhằm “… luôn luôn tìm cách bớt thù thêm bạn, tranh thủ sự đồng tình của nhân dân thế giới và viện trợ của các nước”. Theo đó, Đại hội đặc biệt chú trọng “Phát triển ngoại giao nhân dân, đặc biệt tham gia các cuộc vận động lớn trên thế giới, và thắt chặt liên hệ tổ chức và hoạt động  giữa những đoàn thể của nhân dân Việt Nam với các đoàn thể nhân dân thế giới”. Đây là bước phát triển sáng tạo tư duy nhận thức của Đảng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí minh về tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực ngoại giao, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, thiết lập và mở rộng quan hệ đối ngoại, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của thế giới đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, đem đến thắng lợi cuối cùng là giành độc lập, thống nhất đất nước.

  Phát triển công tác đối ngoại nhân dân trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước

Sau khi giành được độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, để thống nhất và tăng cường hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, Ban Bí thư đã ra quyết dịnh thành lập Ủy ban Việt Nam đoàn kết, hữu nghị với nhân dân các nước vaof ngày 29/1/1977. Đến tháng 08/1989, Ban đối ngoại Trung ương quyết định đổi tên Ủy ban thành Liên hiệp các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị Việt Nam. Thời điểm này, Liên hiệp cũng được giao thêm nhiệm vụ vận động và điều phối viện trợ nhân dân, quản lý với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, Hội nghị Trung ương 3 (khóa VII) và các chỉ thị của Ban Bí thư, Liên hiệp các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị Việt Nam đã tiến hành Đại hội (Hội nghị toàn quốc) lần thứ nhất tại Hà Nội trong hai ngày 26-27/7/1993. Đến nay, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức 6 lần đại hội (1993 - 1998 - 2003 - 2008 – 2013 - 2019) với 116 tổ chức thành viên, trong đó có 64 tổ chức thành viên ở Trung ương và 52 tổ chức thành viên ở địa phương (Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân, được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, hiệp thương nhất trí và tuân thủ pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã phát huy tinh thần “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, góp phần cùng với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức nhân dân khác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân đấu tranh cho hòa bình và phát triển, mở rộng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới và quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

 

Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, cùng với những thành quả mà công tác đối ngoại nhân dân mang lại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ hòa bình của đất nước ta cho thấy tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay đang có nhiều chuyển biến phức tạp. Các kỳ Đại hội X, XI, XII của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò của công tác đối ngoại nhân dân theo tinh thần: “Phát triển công tác đối ngoại nhân dân theo phương châm: Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”, "Coi trọng và nâng cao hiệu quả của công tác ngoại giao nhân dân" và “nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước”, nhằm phát huy hơn nữa vai trò của đối ngoại nhân dân trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Lê Hương 

 
CÁC TIN KHÁC
LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 129, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (02513)843.909
Fax: (02513)846.066
Email: dufo.dn@gmail.com
Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai