Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng - Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020)
Thư viện hình
Liên kết website
Tin tức sự kiện
Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị Đồng Nai
Cập nhật 28/07/2020 15:10 Xem với cỡ chữ
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, công tác đối ngoại nhân dân qua các thời kỳ đã có những đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

2 (Copy).JPG

Dù bất cứ ở đâu, làm gì thì bà con kiều bào luôn hướng về quê hương, đất nước. Ảnh: Họp mặt kiều bào Đồng Nai – Xuân Quê hương năm 2020.


Tại Đồng Nai, để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, tỉnh đã thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh vào năm 2013 - Cơ quan chuyên trách về hoạt động đối ngoại nhân dân. Vì vậy, trong những năm qua, công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng: mở rộng, đa dạng hóa quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, đặc biệt là các nước láng giềng, các nước ASEAN, các nước có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; tranh thủ được các nguồn lực, trong đó có các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Ngày 19/9/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 38-CT/TW về “tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới”. Một lần nữa, với Chỉ thị này cho thấy sự quyết tâm của Đảng trong việc xây dựng thế chân kiềng vững chắc: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân tạo thành sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao hiện đại. Ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 17/2/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 8485-CV/TU chỉ đạo, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt nội dung Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân về vị trí, vai trò của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; đồng thời yêu cầu từng địa phương, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình hình thực tế chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 38-CT/TW. Căn cứ chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 08/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 3935/KH -UBND cụ thể hóa nội dung tinh thần Chỉ thị số 38-CT/TW và Công văn số 8485-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai thực hiện; trong đó xác định rõ nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong quá trình tổ chức thực hiện; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và các cơ quan có liên quan nhằm đảm bảo cho việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 38-CT/TW, các văn bản chỉ đạo, kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, cần tiếp tục phát huy tính chủ động, tích cực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh trong công tác tham mưu đề xuất và trong công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định nhằm tiếp tục mở rộng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân tỉnh Đồng Nai nói riêng với nhân dân các nước trên thế giới và với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, góp phần thực hiện có hiệu quả công đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, tạo thành sức mạnh tổng hợp giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân trên mặt trận đối ngoại trong thời gian tới.

 Yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới cần tiếp tục củng cố, phát triển có chiều sâu, coi trọng việc thiết lập quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng, các nước ASEAN và các nước lớn, các đối tác chiến lược, toàn diện, các nước có nhiều công dân đang đầu tư, sinh sống và làm việc tại Đồng Nai thông qua việc xây dựng, phát triển các hội hữu nghị; tích cực tham gia công tác vận động, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương đất nước, đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, hợp tác nhân dân, thu hút đông đảo lực lượng tham gia, trong đó chú trọng đến nội dung chính trị; tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quảng bá hình ảnh con người Đồng Nai để tranh thủ sự đồng thuận của nhân dân thế giới; tạo môi trường hòa bình, tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau góp phần thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật... Nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thông qua các nguồn viện trợ để phục vụ cho sự nghiệp phát triển của tỉnh; tổ chức các hội nghị, gặp gỡ để xúc tiến, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài gắn kết với các hoạt động giao lưu nhân dân. Rà soát, đánh giá hiệu quả của việc khai thác, sử dụng các nguồn viện trợ trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Để thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ trên, Ban Cán sự  đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tạo điều kiện thuận lợi về chỉ tiêu biên chế, kinh phí hoạt động và các chế độ, chính sách theo quy định; có cơ chế, chính sách phù hợp để huy động nguồn lực xã hội cho các hoạt dộng của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. Tăng cường quản lý nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh theo quy định. Hằng năm, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đối ngoại cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên các cấp trong tỉnh. Các cơ quan truyền thông chủ động, phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền; đưa tin kịp thời, đậm nét các sự kiện chính trị đối ngoại của tỉnh, các hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và các hội thành viên.

Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và với tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực trong thời gian tới; vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tiếp tục được phát huy, chất lượng hoạt động sẽ ngày càng được nâng lên, hiệu quả hoạt  động đối ngoại nhân dân của tỉnh Đồng Nai sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét hơn nữa, vươn lên ở một tầm cao mới trong hội nhập quốc tế, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

 
CÁC TIN KHÁC
LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 129, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (02513)843.909
Fax: (02513)846.066
Email: dufo.dn@gmail.com
Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai