Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng - Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020)
Thư viện hình
Liên kết website
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại nhân dân
Cập nhật 13/07/2016 07:58 Xem với cỡ chữ

Đối ngoại nhân dân của ta được bắt đầu từ những năm 20 của thế kỷ XX, thời kỳ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Pháp hoạt động chính trị đối ngoại. Lúc đó, vận động quốc tế chính là hoạt động đối ngoại nhân dân.

images897657_ong_Hong_w (Copy).jpg

Đồng chí Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị Việt Nam và đồng chí Lê Hồng Phương, nguyên Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị tỉnh Đồng Nai.


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức rất rõ về vai trò, vị trí của công tác quan trọng này và đặt công tác này vào mặt bằng mới về cả lý luận lẫn thực tiễn, nhờ đó đã vận động được nhân dân thế giới ủng hộ, đoàn kết với nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược, đặc biệt sau này là hình thành mặt trận nhân dân thế giới rộng lớn ủng hộ, đoàn kết với nhân dân ta chống Mỹ cứu nước. Đối ngoại nhân dân cũng tạo điều kiện mở rộng, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, tranh thủ sự hợp tác quốc tế, tạo thế đứng quốc tế vững chắc, không lệ thuộc bên ngoài, tạo môi trường bên ngoài thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta hiện nay.

 

Đối ngoại nhân dân thực chất là công tác dân vận

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đối ngoại nhân dân thực chất là công tác dân vận, vận động các đối tượng quần chúng nhân dân trong và ngoài nước đồng tình, ủng hộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác đối ngoại nhân dân là một bộ phận hợp thành của công tác đối ngoại chung, phối hợp và phục vụ công tác đối ngoại của Đảng và ngoại giao Nhà nước để cùng thực hiện nhiệm vụ, đường lối và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Lợi thế của đối ngoại nhân dân là có được tiếng nói linh hoạt giữa con người với con người, từ đó vừa có thể tiến hành các biện pháp đối ngoại trên một số vấn đề và ở những nước, khu vực mà trong những hoàn cảnh cụ thể các hoạt động đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước không có điều kiện thực hiện hoặc nếu làm thì không thuận lợi như mong muốn. Lực lượng đối ngoại nhân dân bao gồm các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức nhân dân, các hội nghề nghiệp và mở rộng ra là toàn thể nhân dân. Những tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách và nòng cốt của đối ngoại nhân dân là các tổ chức hòa bình, đoàn kết hữu nghị đã hợp thành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm công tác đối ngoại nhân dân ngay từ khi ra đi tìm đường cứu nước cho đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Khi trở thành người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Người cũng chỉ đạo và trực tiếp tiến hành đồng thời công tác ngoại giao của Nhà nước, công tác đối ngoại của Đảng và công tác đối ngoại nhân dân. Tư tưởng và hoạt động thực tiễn đối ngoại của Người đã trở thành cơ sở khoa học và nghệ thuật cho hoạt động ngoại giao của Việt Nam từ đó đến nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ phải “làm cho nước mình ít kẻ thù hơn hết và nhiều bạn đồng minh hơn hết”. Trong từng giai đoạn cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn xác định rõ bạn, thù, bạn gần, bạn xa, bạn lâu dài, bạn nhất thời, tìm cách giảm bớt kẻ thù, tránh đối phó với hai kẻ thù cùng một lúc, xác định kẻ thù chính để tập trung mũi nhọn đấu tranh vào chúng.

Vận dụng trong tình hình mới

Trong công cuộc đổi mới hiện nay, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thêm bạn bớt thù và đoàn kết quốc tế, Đảng và Nhà nước ta chủ trương mở cửa, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, thắt chặt quan hệ với các bạn bè truyền thống, mở rộng vòng tay với các bạn bè, đối tác mới, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, củng cố môi trường hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới, bảo vệ và phát triển đất nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Để tạo ra và phát triển sức mạnh tổng hợp của công tác đối ngoại, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn luôn coi trọng thực hiện thống nhất sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước đối với công tác đối ngoại. Riêng công tác đối ngoại nhân dân phải tranh thủ được sự hỗ trợ của công tác đối ngoại của Đảng và ngoại giao của Nhà nước để tăng thêm sức mạnh cho mình và sức mạnh của công tác đối ngoại nói chung, góp phần thực hiện kết hợp chính trị - đối ngoại với kinh tế - đối ngoại, đối ngoại với an ninh, quốc phòng.

IMG_4155 (Copy).jpg
Đồng chí Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tháng 2-2011

Ngay khi ra đi tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện hoạt động đối ngoại bằng các hình thức ngoại giao nhân dân. Và sau này, khi Đảng ta thành lập và nước nhà giành được độc lập, Người tiếp tục chỉ đạo và trực tiếp tham gia công tác đối ngoại nhân dân. Người cho rằng, quan hệ nhân dân với nhân dân luôn là cơ sở cho mối quan hệ giữa nước ta với các nước, là mối quan hệ bền vững và lâu dài, dù có thể trong hoàn cảnh nào đó, thái độ của chính phủ ta với chính phủ một nước khác có sự thay đổi hoặc ngược lại, thì quan hệ giữa nhân dân ta với nhân dân nước đó vẫn không phai mờ hoặc mất đi.

Công tác đối ngoại nhân dân của chúng ta thể hiện được rõ và đầy đủ tính chất ngoại giao hòa bình, hữu nghị, hợp tác, dùng chính nghĩa chống phi nghĩa, lấy nhân nghĩa chống bạo tàn, dùng tiếng nói có lý có tình, phong cách giản dị và lịch thiệp dễ đi vào lòng người để thuyết phục, tranh thủ sự ủng hộ và đồng tình của nhân dân các nước đối với nhân dân ta; giới thiệu và vận động làm cầu nối để nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước hiểu biết lẫn nhau, cùng xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác.

Công tác đối ngoại nhân dân và vận động quốc tế do Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo trực tiếp có nội dung đặc biệt phong phú, có sức thuyết phục mạnh mẽ và luôn phân biệt rõ chính nghĩa và phi nghĩa, lấy nhân nghĩa chống bạo tàn, kêu gọi hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau... Hình thức hoạt động đối ngoại nhân dân của chúng ta cũng rất đa dạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, công tác đối ngoại nhân dân do nhiều lực lượng cùng tham gia, không chỉ có các đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức văn hóa, nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật, các hội nghề nghiệp mà mở rộng ra là toàn thể nhân dân, ngoài ra còn có các tổ chức của Đảng, các cơ quan nhà nước các cấp ngành, các lực lượng vũ trang (tiến hành với những đối tượng và hình thức thích hợp). Đồng thời, có những tổ chức chính trị - xã hội được thành lập để chuyên trách hoạt động đối ngoại nhân dân trong các lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, viện trợ nhân dân như Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Trong tình hình mới, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác đối ngoại nhân dân, cần chú ý thu hút, huy động quần chúng tham gia, đảm bảo tính quần chúng trong các hoạt động đối ngoại, tránh câu nệ hình thức, quan liêu. Muốn vậy, các hoạt động đối ngoại nhân dân cần được tăng cường triển khai tại cấp cơ sở, địa phương, nơi tập hợp đông đảo nhân dân - đối tượng và cũng là chủ thể của công tác này

  VŨ XUÂN HỒNG

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

 

CÁC TIN KHÁC
LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 129, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (02513)843.909
Fax: (02513)846.066
Email: dufo.dn@gmail.com
Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai