Announcement
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Thứ 6 - 26/02/2016
Vietnam - Laos relations: the great friendship, special solidarity and comprehensive cooperation
Celebrating the 132nd Birth Anniversary of Ho Chi Minh President ((19/5/1890 – 19/5/2022)
Celebrating the Labour Day 2022
Celebrating the 47th Anniversary of the Liberation of the South and the National Reunification Day (April 30, 1975 - April 30, 2022)
Celebrating the 71st Anniversary of the Traditional Day of the Vietnam Union of Friendship Organizations (November 17, 1950 - November 17, 2021)
Future Projects

LĨNH VỰC GIÁO DỤC

THE FIELD OF EDUCATION

1

Dự án:

Xây dựng Trường Mầm non Xuân Bảo

 Project:

Building Xuan Bao Preschool

Địa điểm:

Xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ

Location:

Xuan Bao Commune, Cam My District

Mục tiêu:

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, giúp đỡ và tạo điều kiện cho trẻ em nghèo, vùng sâu, vùng xa tới trường, phục vụ cho 321 trẻ, diện tích trường 3,180m2, 08 phòng học, 03 phòng chức năng, 03 phòng hiệu bộ.

Goal:

To improve the quality of education, support the poor children in remote areas, capacity for 321 children, 3,180marea, 08 classrooms, 03 function rooms, 03 administration rooms.

 

Chủ dự án:

UBND huyện Cẩm Mỹ

Project owner:

Cam My District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

21.583.000.000VNĐ

Vốn viện trợ:10.000.000.000VNĐ

Vốn đối ứng:11.583.000.000VNĐ

Total capital:

21,583,000,000VND

Aid capital:10,000,000,000VND

Counterpart capital:11,583,000,000VND

2

Dự án:

Xây dựng Trường Mầm non Nhân Nghĩa

 Project:

Building Nhan Nghia Preschool

Địa điểm:

Xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ

Location:

Nhan Nghia Commune, Cam My District

Mục tiêu:

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, giúp đỡ và tạo điều kiện cho trẻ em nghèo, vùng sâu, vùng xa tới trường, phục vụ cho 315 trẻ, diện tích trường 10.000m2, 09 phòng học, 03 phòng chức năng, 06 phòng hiệu bộ.

Goal:

To improve the quality of education, help and support to poor children in remote areas, serve for 315 children, 10,000m2, 09 classrooms, 03 function rooms, 06 administration rooms.

Chủ dự án:

UBND huyện Cẩm Mỹ

Project owner:

Cam My District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

32.671.000.000VNĐ

Vốn viện trợ:15.000.000.000VNĐ

Vốn đối ứng:17.671.000.000VNĐ

Total capital:

32,671,000,000VND

Aid capital:15,000,000,000VND

Counterpart capital:17,671,000,000VND

3

Dự án:

Xây dựng Trường Mầm non Hoa Mai

 Project:

Building Hoa Mai Preschool

Địa điểm:

Xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ

Location:

Xuan My Commune, Cam My District

 

Mục tiêu:

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, giúp đỡ và tạo điều kiện cho trẻ em nghèo, vùng sâu, vùng xa tới trường, phục vụ cho 110 trẻ, diện tích trường 3.831m2, 06 phòng học, 04 phòng chức năng, 03 phòng hiệu bộ.

 

Goal:

To improve the quality of education, help and support to poor children in remote areas, serve for 110 children, the 3,831marea, 06 classrooms, 04 function rooms, 03 administration rooms.

Chủ dự án:

UBND huyện Cẩm Mỹ

Project owner:

Cam My District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

5.830.000.000VNĐ

Vốn viện trợ:

3.000.000.000VNĐ

Vốn đối ứng:

2.830.000.000VNĐ

Total capital:

5,830,000,000VND

Aid capital:

3,000,000,000VND

Counterpart capital:

2,830,000,000VND

4

Dự án:

Xây dựng Trường Mầm non Tuổi Thơ

 Project:

Building Tuoi Tho Preschool

Địa điểm:

Xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ

 

Location:

Thua Duc Commune, Cam My District

 

Mục tiêu:

Xây mới nhà vệ sinh, sân chơi, cải tạo 03 phòng học cũ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, giúp đỡ và tạo điều kiện cho trẻ em nghèo, vùng sâu, vùng xa tới trường, phục vụ cho 189 trẻ, diện tích trường 5.000m2, 02 phòng học, 01 phòng hành chính quản trị.

Goal:

Building toilet, playground, reparing 03 classrooms to improve quality of education, help and support to poor children in remote areas, serve for 189 children, the 5,000marea, 02 classrooms, 01 administration room.

Chủ dự án:

UBND huyện Cẩm Mỹ

Project owner:

Cam My District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

5.000.000.000VNĐ

Vốn viện trợ:

2.500.000.000VNĐ

Vốn đối ứng:

2.500.000.000VNĐ

Total capital:

5,000,000,000VND

Aid capital:2,500,000,000VND

Counterpart capital:2,500,000,000VND

5

Dự án:

Xây dựng Trường Mầm non Xuân Đông

 Project:

Building Xuan Dong Preschool

Địa điểm:

Xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ

 

Location:

Xuan Dong Commune, Cam My District

Mục tiêu:

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, giúp đỡ và tạo điều kiện cho trẻ em nghèo, vùng sâu, vùng xa tới trường, phục vụ cho 600 trẻ, diện tích trường 10.000m2, 09 phòng học, 03 phòng chức năng, 06 phòng hiệu bộ.

Goal:

To improve the quality of education, help and support to poor children in remote areas, serve for 600 children, the 10,000marea, 09 classrooms, 03 function rooms, 06 administration rooms.

 

Chủ dự án:

UBND huyện Cẩm Mỹ

Project owner:

Cam My District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

30.000.000.000VNĐ

Vốn viện trợ:

15.000.000.000VNĐ

Vốn đối ứng:

15.000.000.000VNĐ

Total capital:

30,000,000,000VND

Aid capital:15,000,000,000VND

Counterpart capital:15,000,000,000VND

6

Dự án:

Hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo (300 em)

 Project:

Awarding scholarships for the poor pupils (300 pupils)

Địa điểm:

Xã Lâm San, xã Thừa Đức, xã Sông Ray, xã Xuân Đông thuộc huyện Cẩm Mỹ

Location:

Lam San Commune, Thua Duc Commune, Song Ray Commune, Xuan Dong Commune in Cam My District

Mục tiêu:

Nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn, tiếp sức cho các em học sinh tiếp tục phấn đấu và đạt thành tích trong những năm ngồi trên ghế nhà trường.

Goal:

To share difficulties, help pupils to continue to strive and achieve in the years of school.

Chủ dự án:

UBND huyện Cẩm Mỹ

Project owner:

Cam My District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

280.000.000VNĐ

Total capital:

280,000,000VND  

7

Dự án:

Trường Mầm non Long Thọ

 Project:

Building Long Tho Preschool

Địa điểm:

Xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch

Location:

Long Tho Commune, Nhon Trach District

Mục tiêu:

Hỗ trợ xây dựng 08 phòng học cho khoảng 300 học sinh (chia làm 2 buổi).

Goal:

To support the construction of 08 classrooms for 300 pupils (divided into 2 sessions).

Quy mô:

Xây dựng 08 phòng học trên diện tích đất 5.000m2, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của xã đến trường, lớp.

Project size:

Building 08 classrooms in the 5,000marea, to improve the quality of education, to help poor children to go to school.

Chủ dự án:

UBND huyện Nhơn Trạch

Project owner:

Nhon Trach District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

4.000.000.000VNĐ

Vốn đầu tư:

4.000.000.000VNĐ

Vốn đối ứng: Hỗ trợ đất xây dựng, hàng năm có kế hoạch tu sửa các hạng mục xuống cấp.

Total capital:

4,000,000,000VND

Investment capital:4,000,000,000VND

Counterpart capital:Support building land, annual repairing plan for deteriorated items.

8

Dự án:

Trường Mẫu giáo Phú Thạnh

 Project:

Building Phu Thanh Kindergarten

Địa điểm:

Xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch

Location:

Phu Thanh Commune, Nhon Trach District

Mục tiêu:

Hỗ trợ xây dựng thêm 06 phòng học (chia 2 buổi) cho khoảng 190 em học sinh học bán trú, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho con em địa phương trong khu vực được học tập trong môi trường tốt hơn.

Goal:

To support the construction of 06 classrooms (divided into 2 sessions) for about 190 boarding school pupils, to improve the quality of teaching and learning, creating favorable conditions for local children go to school in the better environment.

Quy mô:

Xây dựng 06 phòng học trên diện tích đất 3.200m2, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của xã đến trường.

Project size:

Building 06 classrooms in the 3,200marea, to improve the quality of education, to help poor children to go to school.

Chủ dự án:

UBND huyện Nhơn Trạch

Project owner:

Nhon Trach District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

3.000.000.000VNĐ

Vốn đầu tư:

3.000.000.000VNĐ

Vốn đối ứng: Hỗ trợ đất xây dựng, hàng năm có kế hoạch tu sửa các hạng mục xuống cấp.

Total capital:

3,000,000,000VND

Investment capital:3,000,000,000VNDCounterpart capital:Support building land, annual repairing plan for deteriorated items.

9

Dự án:

Trường Mẫu giáo Phước An

 Project:

Building Phuoc An Kindergarten

Địa điểm:

Xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch

Location:

Long Tho Commune, Nhon Trach District

Mục tiêu:

Hỗ trợ xây dựng thêm 05 phòng học cho khoảng 160 em của trường, phục vụ cho sự nghiệp giáo dục của địa phương, đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học của Trường Mầm non Phước An.

Goal:

To support the construction of 05 classrooms for about 160 pupils, to improve the quality of teaching and learning.

Quy mô:

Xây dựng 05 phòng học trên diện tích đất 2.500m2.

Project size:

Building 05 classrooms in the 2,500marea.

Chủ dự án:

UBND huyện Nhơn Trạch

Project owner:

Nhon Trach District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

2.900.000.000VNĐ

Vốn đầu tư:

2.900.000.000VNĐ

Vốn đối ứng: Hỗ trợ đất xây dựng, hàng năm có kế hoạch tu sửa các hạng mục xuống cấp.

Total capital:

2,900,000,000VND

Investment capital:2,900,000,000VND

Counterpart capital:Support building land, annual repairing plan for deteriorated items.

10

Dự án:

Xây dựng phòng học Trường Mẫu giáo Phú Đông

 Project:

Building classrooms in Phu Dong Kindergarten

Địa điểm:

Xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch

Location:

Phu Dong Commune, Nhon Trach District

Mục tiêu:

Hỗ trợ xây dựng thêm 03 phòng học đã xuống cấp, phục vụ đáp ứng nhu cầu của khoảng 100 học sinh nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho con em địa phương trong khu vực được học tập trong môi trường tốt hơn, đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học của Trường Mẫu giáo Phú Đông.

 

Goal:

To support the construction of 03 deteriorated classrooms for about 100 pupils, to improve the quality of teaching and learning, creating favorable conditions for local children go to school in the better environment.

Quy mô:

Xây dựng 03 phòng học trên diện tích đất 1.500m2.

Project size:

Building 03 classrooms in the 1,500marea.

Chủ dự án:

UBND huyện Nhơn Trạch

Project owner:

Nhon Trach District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

1.200.000.000VNĐ

Vốn đầu tư:

1.200.000.000VNĐ

Vốn đối ứng: Hỗ trợ đất xây dựng, hàng năm có kế hoạch tu sửa các hạng mục xuống cấp.

Total capital:

1,200,000,000VND

Investment capital:1,200,000,000VND

Counterpart capital:Support building land, annual repairing plan for deteriorated items.

11

Dự án:

Xây dựng phòng học Trường Mầm non Phước Khánh

 Project:

Building classrooms in Phuoc Khanh Preschool

Địa điểm:

Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch

Location:

Phuoc Khanh Commune, Nhon Trach District

Mục tiêu:

Hỗ trợ xây dựng thêm 04 phòng học để huy động trẻ ra lớp trên địa bàn xã nhằm đáp ứng nhu cầu của khoảng 125 học sinh học bán trú, nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho con em địa phương và dân nhập cư được học tập trong môi trường tốt hơn.

Goal:

To support the construction of 04  more classrooms to mobilize children in the commune go to school, to meet the needs of approximately 125 boarding school pupils, improve the quality of teaching and learning in school, creating favorable conditions for local and immigrant children to study in a better environment.

Quy mô:

Xây dựng 04 phòng học trên diện tích đất 3.500m2.

Project size:

Building 04 classrooms in the 3,500marea.

Chủ dự án:

UBND huyện Nhơn Trạch

Project owner:

Nhon Trach District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

2.000.000.000VNĐ

Vốn đầu tư:

2.000.000.000VNĐ

Vốn đối ứng: Hỗ trợ đất xây dựng, hàng năm có kế hoạch tu sửa các hạng mục xuống cấp.

Total capital:

2,000,000,000VND

Investment capital:2,000,000,000VND

Counterpart capital:Support building land, annual repairing plan for deteriorated items.

12

Dự án:

Xây dựng phòng học Trường Mẫu giáo Vĩnh Thanh

 Project:

Building classrooms in Vinh Thanh Kindergarten

Địa điểm:

Xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch

Location:

Vinh Thanh Commune, Nhon Trach District

Mục tiêu:

Hỗ trợ xây dựng thêm 06 phòng học đáp ứng nhu cầu của khoảng 200 học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho con em địa phương trong khu vực được học tập trong môi trường tốt hơn.

Goal:

To support the construction of 06 more classrooms to meet the needs of approximately 200 pupils, improve the quality of teaching and learning, creating favorable conditions for local children to study in a better environment.

Quy mô:

Xây dựng 04 phòng học trên diện tích đất 2.740m2.

Project size:

Building 04 classrooms in the 2,740marea.

Chủ dự án:

UBND huyện Nhơn Trạch

Project owner:

Nhon Trach District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

4.000.000.000VNĐ

Vốn đầu tư:

4.000.000.000VNĐ

Vốn đối ứng: Hỗ trợ đất xây dựng, hàng năm có kế hoạch tu sửa các hạng mục xuống cấp.

Total capital:

4,000,000,000VNDInvestment capital:4,000,000,000VND

Counterpart capital:Support building land, annual repairing plan for deteriorated items.

13

Dự án:

Xây dựng phòng học Trường Mầm non Phước Thiền

 Project:

Building classrooms in Phuoc Thien Kindergarten

Địa điểm:

Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch

Location:

Phuoc Khanh Commune, Nhon Trach District

Mục tiêu:

Hỗ trợ xây dựng thêm 06 phòng học để huy động trẻ ra lớp trên địa bàn xã nhằm đáp ứng nhu cầu của khoảng 190 học sinh học bán trú, nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho con em địa phương và dân nhập cư được học tập trong môi trường tốt hơn.

Goal:

To support the construction of 06 more classrooms to meet the needs of approximately 190 pupils, improve the quality of teaching and learning, creating favorable conditions for local and immigrant children to study in a better environment.

Quy mô:

Xây dựng 04 phòng học trên diện tích đất 5.000 m2.

Project size:

Building 04 classrooms in the 5,000marea.

Chủ dự án:

UBND huyện Nhơn Trạch

Project owner:

Nhon Trach District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

4.000.000.000VNĐ

Vốn đầu tư:

4.000.000.000VNĐ

Vốn đối ứng: Hỗ trợ đất xây dựng, hàng năm có kế hoạch tu sửa các hạng mục xuống cấp.

Total capital:

4,000,000,000VND

Investment capital:4,000,000,000VND

Counterpart capital:Support building land, annual repairing plan for deteriorated items.

14

Dự án:

Tài trợ máy vi tính cho các trường học

 Project:

Sponsoring sets of computer for schools

Địa điểm:

Các trường học trên địa bàn huyện Nhơn Trạch

Location:

Schools in Nhon Trach District

Mục tiêu:

Hỗ trợ trang thiết bị các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trong toàn huyện, thiếu phòng máy để học tập bộ môn tin học và truy cập internet khoảng 200 máy tính, phục vụ khoảng 23.000 học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho con em địa phương và dân nhập cư được học tập trong môi trường tốt hơn.

Goal:

To support equipments for primary and junior secondary schools in the district, lack of 200 computers to study and access internet, serving about 23,000 pupils, improve teaching and learning quality, creating favorable conditions for local and immigrant children to study in a better environment.

Quy mô:

Hỗ trợ 200 máy vi tính cho 11 trường Trung học cơ sở và 14 trường Tiểu học trên toàn huyện Nhơn Trạch.

Project size:

To provide 200 sets of computer for 11 junior secondary schools and 14 primary schools in Nhon Trach District.

Chủ dự án:

UBND huyện Nhơn Trạch

Project owner:

Nhon Trach District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

2.400.000.000VNĐ

Vốn đầu tư:

2.400.000.000VNĐ

Vốn đối ứng: Hàng năm có kế hoạch tu sửa các hạng mục xuống cấp.

Total capital:

2,400,000,000VND

Investment capital:2,400,000,000VND

Counterpart capital:Annual repairing plan for deteriorated items.

15

Dự án:

Tài trợ trang thiết bị máy chiếu cho các trường học

 Project:

Sponsor projectors for schools

 

Địa điểm:

Các trường học trên địa bàn huyện Nhơn Trạch

Location:

Schools in Nhon Trach District

 

Mục tiêu:

Hỗ trợ trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trong toàn huyện còn thiếu 39 máy chiếu (projector) để phục vụ trong công tác dạy học nhằm đáp ứng nhu cầu của khoảng 28.000 học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho con em địa phương được học tập trong môi trường tốt hơn.

Goal:

Support 39 projectors for preschool, primary and secondary schools in the district, for teaching to meet the needs of about 28,000 pupils, improve teaching and learning quality, create favorable conditions for local children to study in a better environment.

Quy mô:

Hỗ trợ trang bị 39 máy chiếu (33.500.000VNĐ/máy chiếu) cho 39 trường học trong toàn huyện Nhơn Trạch.

Project size:

Support 39 projectors (33.500.000VND/ projector) for 39 schools in Nhon Trach District.

Chủ dự án:

UBND huyện Nhơn Trạch

Project owner:

Nhon Trach District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

1.306.500.000VNĐ

Vốn đầu tư:

1.306.500.000VNĐ

Vốn đối ứng: Hàng năm có kế hoạch tu sửa các hạng mục xuống cấp.

Total capital:

1,306,500,000VND

Investment capital:1,306,500,000VND

Counterpart capital:Annual repairing plan for deteriorated items.

16

Dự án:

Tài trợ trang thiết bị máy photocopy cho các trường học

 Project:

Sponsore photocopier equipment for schools

Địa điểm:

Các trường học trên địa bàn huyện Nhơn Trạch

Location:

Schools in Nhon Trach District

Mục tiêu:

Hỗ trợ trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trong toàn huyện còn thiếu 39 máy photocopy để phục vụ trong công tác dạy học nhằm đáp ứng nhu cầu của khoảng 28.000 học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho con em địa phương được học tập trong môi trường tốt hơn.

Goal:

To support 39 photocopiers for preschool, primary and junior secondary schools in the district for teaching to meet the needs of about 28,000 pupils, improve teaching and learning quality, create favorable conditions for local children to study in a better environment.

Quy mô:

Hỗ trợ trang bị 39 máy photocopy (60.000.000VNĐ/máy photocopy) cho 39 trường học trong toàn huyện Nhơn Trạch.

Project size:

Support 39 sets of photocopiers (60.000.000VND/ photocopier) for 39 schools in Nhon Trach District.

Chủ dự án:

UBND huyện Nhơn Trạch

Project owner:

Nhon Trach District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

1.310.000.000VNĐ

Vốn đầu tư:

1.310.000.000VNĐ

Vốn đối ứng: Hàng năm có kế hoạch tu sửa các hạng mục xuống cấp.

Total capital:

1,310,000,000VND

Investment capital:1,310,000,000VND

Counterpart capital:Annual repairing plan for deteriorated items.

17

Dự án:

Trường Mầm non Đắc Lua

 Project:

Dac Lua Preschool

Địa điểm:

Xã Đắc Lua, Tân Phú

Location:

Dac Lua Commune, Tan Phu District

Mục tiêu:

Sửa chữa 04 phòng, xây mới 02 phòng, phục vụ 150 học sinh (trên nền đất của trường), diện tích 48m2/phòng.

Goal:

To repair 04 classrooms, build 02 new classrooms for 150 pupils (in ground of school), an area of 48m2/classroom.

Chủ dự án:

UBND huyện Tân Phú

Project owner:

Tan Phu District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

Vốn xây dựng 2 phòng học:800.000.000VNĐ

Vốn sửa chữa 04 phòng học: 1.350.000.000VNĐ

Total capital:

Capital of project building 02 classrooms:800,000,000VND

Capital of project repairing 04 classrooms:1,350,000,000VND

18

Dự án:

Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực

 Project:

Nguyen Trung Truc Primary School

Địa điểm:

Xã Tà Lài, Tân Phú

Location:

Ta Lai Commune, Tan Phu District

Mục tiêu:

Xây mới 05 phòng phục vụ 160 học sinh (trên nền đất của trường), diện tích tương đương 67,2m2. Tổng diện tích khuôn viên trường 336m2.

Goal:

Construction of 05 new classrooms for 160 pupils (in ground of school), equivalent 67,2m2 of area. The total area of the school 336m2.

Chủ dự án:

UBND huyện Tân Phú

Project owner:

Tan Phu District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

2.000.000.000VNĐ

Total capital:

2,000,000,000VND

19

Dự án:

Xây dựng 05 phòng học cấp 04 cho khoảng 100 học sinh người dân tộc ở các điểm lớp học tình thương xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất

 Project:

Building 05 classrooms of fouth-level for 100 pupils from ethnic minorities at charity classes in Gia Kiem Commune, Thong Nhat District

Địa điểm:

Xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất

Location:

Gia Kiem Commune, Thong Nhat District

Quy mô:

-   Diện tích xây dựng 04 phòng: (6m x 8m) x 4 = 192m2

-   Kinh phí: 192m2 x 3.800.000VNĐ/m2 = 729.000.000VNĐ

-   Bàn, ghế học sinh và trang thiết bị dạy học: 04 phòng x 192.600.000VNĐ = 770.400.000VNĐ

Project size:

- Construction area of 04 rooms: (6m x 8m) x 4 = 192m2

- Cost: 192m2 x 3,800,000VND / m2 = 729,000,000VND

- Tables, chairs and teaching equipment: 04 rooms x 192,600,000VND = 770,400,000VND

Chủ dự án:

UBND huyện Thống Nhất

Project owner:

Thong Nhat District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

1.500.000.000VNĐ

Total capital:

1,500,000,000VND

20

Dự án:

Xây dựng nhà vệ sinh và sân chơi cho học sinh Trường Mầm non Tuổi Ngọc

 Project:

Building toilet and playground in Tuoi Ngoc Preschool

Địa điểm:

Xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất

Location:

Xuan Thanh Commune, Thong Nhat District

Quy mô:

-    Nhà vệ sinh: Diện tích xây dựng nhà vệ sinh: (3m x 6m) x 2 = 36m2, kinh phí: 36mx 3.200.000VNĐ/m2 = 115.200.000 VNĐ

-    Sân chơi cho học sinh: Diện tích sân: (20m x 25m) = 500m2, kinh phí: 500m2 x 769.600VNĐ/m2 = 384.800.000VNĐ

Project size:

- Toilet: Construction area: (3m x 6m) x 2 = 36m2, cost: 36m2 x 3,200,000VND/m2 = 115,200,000 VND

- Playground: Area (20m x 25m) = 500m2, cost: 500 m2 x 769,600VND/m2 = 384,800,000VND

Chủ dự án:

UBND huyện Thống Nhất

Project owner:

Thong Nhat District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

500.000.000VNĐ

Total capital:

500,000,000VND

21

Dự án:

Xây dựng nhà vệ sinh Trường Mẫu giáo Hoa Cúc

 Project:

Building toilet in Hoa Cuc Kindergarten

Địa điểm:

Xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất

Location:

Hung Loc Commune, Thong Nhat District

Quy mô:

-    Nhà vệ sinh: Diện tích xây dựng nhà vệ sinh: (3m x 6m) x 2 = 36m2, kinh phí: 36mx 3.200.000VNĐ/m2 = 115.200.000 VNĐ

-    Bể chứa nước sạch: Diện tích xây dựng 10m3, kinh phí xây dựng bể chứa nước sạch: 10mx 3.480.000VNĐ/m3 = 34.800.000VNĐ

Project size:

- Toilet: Construction area: (3m x 6m) x 2 = 36m2, cost: 36m2 x 3,200,000VND/m2 = 115,200,000 VND

- Clean water tank: Construction area 10m3, cost: 10m3 x 3,480,000VND/m3 = 34,800,000VND

 

Chủ dự án:

UBND huyện Thống Nhất

Project owner:

Thong Nhat District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

150.000.000VNĐ

Total capital:

150,000,000VND

22

Dự án:

Xây dựng và sửa chữa nhà vệ sinh Trường Mẫu giáo Gia Tân 2

 Project:

Building and repairing toilet in Gia Tan 2 Kindergarten

Địa điểm:

Xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất

Location:

Gia Tan 2 Commune, Thong Nhat District

Quy mô:

-   Nhà vệ sinh: Diện tích xây dựng nhà vệ sinh: (3m x 6m) x 2 = 36m2, kinh phí: 36mx 3.200.000VNĐ/m2 = 115.200.000 VNĐ

-   Sân chơi cho học sinh: Diện tích sân: 370m2, kinh phí: 370 m2 x 769.600VNĐ/m2 = 284.752.000VNĐ

Project size:

- Toilet: Construction area: (3m x 6m) x 2 = 36m2, cost: 36m2 x 3,200,000VND/m2 = 115,200,000 VND

- Playground: Area: 370m2, cost: 370 m2 x 769,600VND/m2 =284,752,000VND

 

Chủ dự án:

UBND huyện Thống Nhất.

Project owner:

Thong Nhat District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

399.952.000VNĐ

Total capital:

399,952,000VND

23

Dự án:

Sửa chữa và cải tạo nhà vệ sinh Trường Mẫu giáo Gia Tân 3

 Project:

Repairing toilet in Gia Tan 3 Kindergarten

 

Địa điểm:

Xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất

Location:

Gia Tan 3 Commune, Thong Nhat District

Quy mô:

-    Nhà vệ sinh: Diện tích xây dựng nhà vệ sinh: (3m x 6m) x 2 = 36m2, kinh phí: 36mx 3.200.000VNĐ/m2 = 115.200.000 VNĐ

-    Bể chứa nước sạch: Diện tích xây dựng 10m3, kinh phí xây dựng bể chứa nước sạch: 10mx 3.480.000VNĐ/m3 = 34.800.000VNĐ

Project size:

- Toilet: Area (3m x 6m) x 2 = 36m2, cost: 36m2 x 3,200,000VND/m2 = 115,200,000 VND

- Clean water tank: area 10m3, cost: 10m3 x 3,480,000VND/m3 = 34,800,000VND

Chủ dự án:

UBND huyện Thống Nhất

Project owner:

Thong Nhat District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

150.000.000VNĐ

Total capital:

150,000,000VND

24

Dự án:

Xây dựng nhà vệ sinh Trường Mẫu giáo Lê Lợi

 Project:

Building toilet in Le Loi Kindergarten

Địa điểm:

Xã Quang Trung, huyện Thống Nhất

Location:

Quang Trung Commune, Thong Nhat District

Quy mô:

-    Nhà vệ sinh: Diện tích xây dựng nhà vệ sinh: (3m x 6m) x 3 = 54m2, kinh phí: 54mx 3.200.000VNĐ/m2 = 172.800.000 VNĐ

-    Bể chứa nước sạch: Diện tích xây dựng 30m3, kinh phí xây dựng bể chứa nước sạch: 30mx 3.480.000VNĐ/m3 = 104.400.000VNĐ

Project size:

- Toilet: Area (3m x 6m) x 3 = 54m2, cost: 54m2 x 3,200,000VND/m2 = 172,800,000 VND

- Clean water tank: 30m3, cost: 30m3 x 3,480,000VND/m3 = 104,400,000VND

 

Chủ dự án:

UBND huyện Thống Nhất

Project owner:

Thong Nhat District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

277.200.000VNĐ

Total capital:

277,200,000VND

25

Dự án:

Học bổng cho 100 em học sinh người dân tộc ít người đang học lớp tình thương tại xã Gia Kiệm và 50 học sinh khuyết tật các trường trên địa bàn huyện Thống Nhất

 Project:

Scholarships for 100 ethnic minorities pupils from charity classes in Gia Kiem Commune and 50 disabled pupils in Thong Nhat District

Địa điểm:

Xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất

Location:

Gia Kiem Commune, Thong Nhat District

Quy mô:

-   Cấp học bổng cho 100 em học sinh người dân tộc ít người: 100 học sinh x 200.000VNĐ/tháng x 12 tháng = 240.000.000VNĐ

-   Cấp học bổng cho 50 em học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn: 50 học sinh x 200.000VNĐ/tháng x 12 tháng = 120.000.000VNĐ

Project size:

- Awarding scholarships to 100 ethnic minorities pupils: 100 pupils x 200,000VND/ month x 12 months = 240,000,000VND

- Awarding scholarships to 50 disabled pupils with difficulties life: 50 pupils x 200,000VND/month x 12 months = 120,000,000VND

Chủ dự án:

UBND huyện Thống Nhất

Project owner:

Thong Nhat District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

360.000.000VNĐ

 

Total capital:

360,000,000VND

26

Dự án:

Xây dựng hệ thống nước sạch tại Trường Mẫu giáo Họa Mi và Mẫu giáo Lộ 25

 Project:

Building clean water system in Hoa Mi Kindergarten and Lộ 25 Kindergarten

Địa điểm:

Xã Lộ 25, huyện Thống Nhất

Location:

Lo 25 Commune, Thong Nhat District

Quy mô:

-    Hệ thống nước sạch: 410.000.000VNĐ x 2 = 820.000.000VNĐ

-    Hệ phòng cháy chữa cháy: 280.000.000VNĐ x 2 = 560.000.000VNĐ

Project size:

- Clean water system: 410,000,000VND x 2 = 820,000,000VND

- Fire protection systems: 280,000,000VND x 2 = 560,000,000VND

Chủ dự án:

UBND huyện Thống Nhất

Project owner:

Thong Nhat District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

1.380.000.000VNĐ

Total capital:

1,380,000,000VND

27

Dự án:

Xây dựng hệ thống nước sạch tại Trường Mầm non Tuổi Ngọc

 Project:

Building clean water system in Tuoi Ngoc Kindergarten

Địa điểm:

Xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất

Location:

Xuan Thanh Commune, Thong Nhat District

Quy mô:

-   Hệ thống nước sạch: 410.000.000VNĐ

-   Hệ phòng cháy chữa cháy: 280.000.000VNĐ

Project size:

- Clean water system: 410,000,000VND

- Fire protection system: 280,000,000VND

Chủ dự án:

UBND huyện Thống Nhất

Project owner:

Thong Nhat District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

690.000.000VNĐ

Total capital:

690,000,000VND

28

Dự án:

Xây dựng hệ thống nước sạch tại Trường Mầm non Xuân Thiện và Mẫu giáo Bình Lộc

 Project:

Building clean water system in Xuan Thien Kindergarten and Binh Loc Kindergarten

Địa điểm:

Xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất

Location:

Xuan Thien Commune, Thong Nhat District

Quy mô:

-    Hệ thống nước sạch: 410.000.000VNĐ x 2 = 820.000.000VNĐ

-    Hệ phòng cháy chữa cháy: 280.000.000VNĐ x 2 = 560.000.000VNĐ

Project size:

- Clean water system: 410,000,000VND x 2 = 820,000,000VND

- Fire protection system: 280,000,000VND x 2 = 560,000,000VND

Chủ dự án:

UBND huyện Thống Nhất

Project owner:

Thong Nhat District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

1.380.000.000VNĐ

Total capital:

1,380,000,000VND

29

Dự án:

Sửa chữa, nâng cấp Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

 Project:

Repairing Nguyen Van Troi Secondary School

Địa điểm:

Xã Sông Thao, huyện Trảng Bom

Location:

Song Thao Commune, Trang Bom District

Mục tiêu:

Xây mới khối nhà quy mô 02 tầng với diện tích 635m2, di dời nhà xe diện tích 245m2.

Goal:

Construction of new 02-storey building with 635m2area, relocation of the garage with 245marea.

Chủ dự án:

UBND huyện Trảng Bom

Project owner:

Trang Bom District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

4.300.000.000VNĐ

Vốn viện trợ:2.150.000.000VNĐ

Vốn đối ứng:2.150.000.000VNĐ

Total capital:

4,300,000,000VND

Aid capital:2,150,000,000VND

Counterpart capital:2,150,000,000VND

30

Dự án:

Trường THCS Trịnh Hoài Đức

 Project:

Trinh Hoai Duc Secondary School

Địa điểm:

Xã An Viễn, huyện Trảng Bom

Location:

An Vien Commune, Trang Bom District

Mục tiêu:

Xây khu hiệu bộ, phòng chức năng gồm phòng hiệu trưởng, hiệu phó, văn phòng, đoàn đội, y tế, phòng đa năng, 2 phòng bộ môn, phòng thiết bị, nhà bảo vệ.

Goal:

Building management rooms, function rooms including principal room, vice principal, office, union, medical, multi-functional room, 02 research rooms, equipment room, guard-room.

 

Chủ dự án:

UBND huyện Trảng Bom

Project owner:

Trang Bom District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

3.870.000.000VNĐ

Vốn viện trợ:

2.150.000.000VNĐ

Vốn đối ứng:1.720.000.000VNĐ

Total capital:

3,870,000,000VND

Aid capital:2,150,000,000VND

Counterpart capital:1,720,000,000VND

31

Dự án:

Cải tạo, nâng cấp Trường Mẫu giáo Phong Lan

 Project:

Repairing Phong Lan Kindergarten

Địa điểm:

Xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom

Location:

Cay Gao Commune, Trang Bom District

Mục tiêu:

Xây 03 phòng học, nhà bảo vệ, sân bê tông, hàng rào. Cải tạo dãy 05 phòng học thành 01 phòng đa năng, 01 phòng hiệu trưởng, 01 phòng y tế.

Goal:

Building of 03 classrooms, guard-room, concrete playground, fence. Repair 05 classrooms to 01 multi-functional room, 01 principal room, 01 medical room.

Chủ dự án:

UBND huyện Trảng Bom

Project owner:

Trang Bom District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

4.300.000.000VNĐ

Vốn viện trợ:

3.225.000.000VNĐ

Vốn đối ứng:1.075.000.000VNĐ

Total capital:

4,300,000,000VND

Aid capital:3,225,000,000VND

Counterpart capital:1,075,000,000VND

32

Dự án:

Cải tạo nâng cấp Trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh

 Project:

Repairing Nguyen Huu Canh Secondary School

Địa điểm:

Xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom

Location:

Cay Gao Commune, Trang Bom District

Mục tiêu:

Cải tạo 08 phòng học: xây mới 02 phòng bộ môn, 01 phòng đa năng, 01 nhà bảo vệ, 01 thư viện.

Goal:

Changing the use purpose of 08 classrooms: 02 new research rooms, 01 multi-functional room, 01 guard-room, 01 library.

Chủ dự án:

UBND huyện Trảng Bom

Project owner:

Trang Bom District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

3.870.000.000VNĐ

Vốn viện trợ:

2.150.000.000VNĐ

Vốn đối ứng:1.720.000.000VNĐ

Total capital:

3,870,000,000VND

Aid capital:2,150,000,000VND

Counterpart capital:1,720,000,000VND

33

Dự án:

Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến thành Trường Mẫu giáo Sao Mai

 Project:

Repairing Nguyen Khuyen Primary School to Sao Mai Kindergarten

Địa điểm:

Xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom

Location:

Dong Hoa Commune, Trang Bom District

Mục tiêu:

Xây mới khối nhà gồm phòng đa năng, văn phòng, bếp, tường rào, nhà bảo vệ. Cải tạo khối 08 phòng thành 06 phòng học, 01 phòng hiệu trưởng, 01 phòng y tế.

Goal:

Construction of new building including multi-functional room, office, kitchen, fence, guard-room. Changing the use purpose of 08 classrooms into 06 classrooms, 01 principal room, 01 medical room.

Chủ dự án:

UBND huyện Trảng Bom

Project owner:

Trang Bom District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

3.440.000.000VNĐ

Vốn viện trợ:

2.150.000.000VNĐ

Vốn đối ứng:1.290.000.000VNĐ

Total capital:

3,440,000,000VND

Aid capital:2,150,000,000VND

Counterpart capital:1,290,000,000VND

34

Dự án:

Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Tân Bình

 Project:

Repairing Tan Binh Primary School

Địa điểm:

Xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

Location:

Binh Minh Commune, Trang Bom District

Mục tiêu:

Xây thêm một số phòng chức năng, hiệu bộ; sửa chữa, nâng cấp 08 phòng học.

Goal:

Construction of new multi-functional rooms, office; repair, upgrade 08 classrooms.

Chủ dự án:

UBND huyện Trảng Bom

Project owner:

Trang Bom District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

3.655.000.000VNĐ

Vốn viện trợ:

2.150.000.000VNĐ

Vốn đối ứng:1.505.000.000VNĐ

Total capital:

3,655,000,000VND

Aid capital:2,150,000,000VND

Counterpart capital:1,505,000,000VND

35

Dự án:

Cải tạo, nâng cấp Trường Mẫu giáo Sông Mây

 Project:

Repairing Song May Kindergarten

 

Địa điểm:

Xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

Location:

Bac Son Commune, Trang Bom District

Mục tiêu:

Xây 02 phòng học, 01 phòng đa năng, hàng rào.

Goal:

Building of new 02 classrooms, 01 multi-functional room, fence.

Chủ dự án:

UBND huyện Trảng Bom

Project owner:

Trang Bom District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

3.440.000.000VNĐ

Vốn viện trợ:

2.150.000.000VNĐ

Vốn đối ứng:1.290.000.000VNĐ

Total capital:

3,440,000,000VND

Aid capital:2,150,000,000VND

Counterpart capital:1,290,000,000VND

36

Dự án:

Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh

 Project:

Repairing Dinh Bo Linh Primary School

Địa điểm:

Xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

Location:

Bac Son Commune, Trang Bom District

Mục tiêu:

Cải tạo 04 phòng học thành phòng chức năng, khu hiệu bộ; thay mới trần dãy 01 trệt 01 lầu, xây mới nhà vệ sinh.

Xây mới 05 phòng học, xây mới hàng rào mặt bên, cải tạo văn phòng, hàng rào mặt trước.

Goal:

Changing the use purpose of 04 classrooms into others, such as management units; replace the ceiling some buildings, building new toilet.

Building 05 classsrooms, fences, repair school office.

Chủ dự án:

UBND huyện Trảng Bom

Project owner:

Trang Bom District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

3.870.000.000VNĐ

Vốn viện trợ:

2.150.000.000VNĐ

Vốn đối ứng:1.720.000.000VNĐ

Total capital:

3,870,000,000VND

Aid capital:2,150,000,000VND

Counterpart capital:1,720,000,000VND

37

Dự án:

Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Sông Mây

 Project:

Repairing Song May             Primary School

Địa điểm:

Xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

Location:

Bac Son Commune, Trang Bom District

Mục tiêu:

Xây dựng 04 phòng học, cổng trường và hàng rào.

Goal:

Building 4 classrooms, school gate, and fence.

Chủ dự án:

UBND huyện Trảng Bom

Project owner:

Trang Bom District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

3.440.000.000VNĐ

Vốn viện trợ:

2.150.000.000VNĐ

Vốn đối ứng:1.290.000.000VNĐ

Total capital:

3,440,000,000VND

Aid capital:2,150,000,000VND

Counterpart capital:1,290,000,000VND

38

Dự án:

Sửa chữa nâng cấp Trường Mầm non Tân Hạnh

 Project:

Repairing Tan Hanh Kindergarten

 

Địa điểm:

Xã Tân Hạnh, TP. Biên Hòa

Location:

Tan Hanh Commune, Bien Hoa City

Mục tiêu:

Xây dựng 04 phòng học, diện tích 490m2, phục vụ cho 290 em học sinh.

Goal:

Building of 04 classrooms, with area of 490m2, for 290 pupils.

Chủ dự án:

UBND Thành phố Biên Hòa

Project owner:

Bien Hoa City People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

4.000.000.000VNĐ

Total capital:

4,000,000,000VND

LĨNH VỰC AN SINH XÃ HỘI

SOCIAL SECURITY

39

Dự án:

Xóa đói giảm nghèo

 Project:

Poverty reduction

Địa điểm:

Xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ

Location:

Song Ray Commune, Cam My District

Mục tiêu:

Xây dựng 10 căn nhà nhằm giúp đỡ các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn để có mái ấm gia đình.

Goal:

Building 10 houses to support the poor households.

 

Chủ dự án:

UBND huyện Cẩm Mỹ

Project owner:

Cam My District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

400.000.000VNĐ

Total capital:

400,000,000VND

40

Dự án:

Tài trợ nâng cấp nhà ở xuống cấp cho hội viên Hội Người mù huyện Thống Nhất

 Project:

Sponsore to improve deteriorated housing for the members of Thong Nhat District Blind People’s Association

Địa điểm:

Xã Bàu Hàm 2, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất

Location:

Bau Ham 2 Commune, Xuan Thanh Commune, Thong Nhat District

Quy mô:

-   Diện tích sửa chữa: (6m x 20m) = 120m2

-   Kinh phí: 120m2 x 1.667.000VNĐ/m2 = 200.000.000VNĐ

Project size:

- Repair area: (6m x 20m) = 120m2

- Cost: 120m2 x 1,667,000VND/m2 = 200,000,000VND

 

Chủ dự án:

UBND huyện Thống Nhất

Project owner:

Thong Nhat District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

200.000.000VNĐ

 

Total capital:

200,000,000VND

41

Dự án:

Tài trợ nâng cấp phòng Xoa bóp Vật lý trị liệu tạo việc làm cho hội viên Hội Người mù huyện Thống Nhất tại xã Bàu Hàm 2 và xã Xuân Thạnh

 Project:

Sponsore to improve physiotherapeutic and massage room in order to create jobs for the members of Blind People’s Assocciation at Bau Ham 2 Commune and Xuan Thanh Commune

Địa điểm:

Xã Bàu Hàm 2, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất

Location:

Bau Ham 2 Commune, Xuan Thanh Commune, Thong Nhat District

Quy mô:

-    20 giường xoa bóp x 3.000.000VNĐ/giường = 60.000.000VNĐ

-    04 máy điều hòa nhiệt độ: 4 máy x 9.000.000VNĐ/máy = 36.000.000VNĐ

-    01 máy xông hơi (10kw) x 15.000.000VNĐ/máy = 15.000.000VNĐ

-    01 máy xông nước x 15.000.000VNĐ/máy = 15.000.000VNĐ

-    02 tủ đựng đồ, dụng cụ làm việc x 1.200.000VNĐ/máy = 2.400.000VNĐ

Project size:

- 20 massage bed x 3,000,000VND/ bed = 60,000,000VND

- 04 air conditioner: 4 x 9,000,000VND/set = 36,000,000VND

- 01 steam plant (10kW) x 15,000,000VND/set = 15,000,000VND

- 01 water nebuliser x 15,000,000VND/set= 15,000,000VND

- 02 lockers, working tools x 1,200,000VND/set = 2,400,000VND

 

Chủ dự án:

UBND huyện Thống Nhất

Project owner:

Thong Nhat District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

128.400.000VNĐ

Total capital:

128,400,000VND

42

Dự án:

Hỗ trợ Sổ tiết kiệm cho hội viên Hội Người mù huyện Thống Nhất

 Project:

Support savings book for the members of Thong Nhat District Blind People’s Assocciation

Địa điểm:

10 xã của huyện Thống Nhất

Location:

10 communes of Thong Nhat District

Quy mô:

Hỗ trợ 120 sổ tiết kiệm cho hội viên x 2.000.000VNĐ/sổ/hội viên = 240.000.000VNĐ. Hỗ trợ thêm nguồn kinh phí tích lũy giúp họ có niềm tin phấn đấu trong cuộc sống, vượt qua khó khăn hiện tại.

Project size:

Support 120 savings book x 2,000,000VND / book/member = 240,000,000VND. Support accumulative financial resources to help members to strive in life, overcome the current difficulties.

Chủ dự án:

UBND huyện Thống Nhất

Project owner:

Thong Nhat District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

240.000.000VNĐ

Total capital:

240,000,000VND

43

Dự án:

Hỗ trợ dàn âm thanh tạo việc làm cho hội viên Hội Người mù huyện Thống Nhất tại xã Bàu Hàm 2

 Project:

Support sound system for Thong Nhat District Blind People’s Assocciation at Bau Ham 2 Commune

Địa điểm:

Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất

Location:

Bau Ham 2 Commune, Thong Nhat District

Quy mô:

-   02 cây đàn ocgan Zamaha DGX640: 02 cây x 20.800.000VNĐ = 41.600.000VNĐ

-   02 cây đàn Ghita điện: 02 máy x 7.450.000VNĐ/máy = 14.900.000VNĐ

-   02 bộ trống điện x 47.800.000VNĐ/bộ = 95.600.000VNĐ

-   01 dàn âm thanh x 47.900.000VNĐ/máy = 47.900.000VNĐ

 

Project size:

- 02 Zamaha Oocgan DGX640: 02 units x 20,800,000VND = 41,600,000VND

- 02 electric guitar: 02 x 7,450,000VND/set = 14,900,000VND

- 02 electric drum kit x 47,800,000VND/set = 95,600,000VND

- 01 sound system x  47,900,000VND/set = 47,900,000VND

 

Chủ dự án:

UBND huyện Thống Nhất.

Project owner:

Thong Nhat District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

200.000.000VNĐ

Total capital:

200,000,000VND

44

Dự án:

Tài trợ mổ mắt thay thủy tinh thể (cườm) miễn phí cho người nghèo huyện Thống Nhất

 Project:

Sponsore free eye operation and crystalline lens (cataract) replacement for the poor in Thong Nhat District

Địa điểm:

Bệnh viện Đa khoa Dầu Giây, huyện Thống Nhất

Location:

Dau Giay Hospital, Thong Nhat District

Quy mô:

-   Phẫu thuật bằng phương pháp PHACO, chi phí mỗi bệnh nhân khoảng 3.000.000VNĐ/bệnh nhân

-   100 bệnh nhân x 3.000.000VNĐ/bệnh nhân = 300.000.000VNĐ

Project size:

- Surgery by PHACO method, cost per patient of about 3,000,000VND/ patient

- 100 patients x 3,000,000VND/ patient = 300,000,000VND

Chủ dự án:

UBND huyện Thống Nhất

Project owner:

Thong Nhat District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

300.000.000VNĐ

Total capital:

300,000,000VND

45

Dự án:

Tài trợ xe lăn cho người khuyết tật nghèo huyện Thống Nhất

 Project:

Sponsore wheelchairs for the poor disabled in Thong Nhat District

Địa điểm:

Hội Chữ thập đỏ huyện Thống Nhất

Location:

Thong Nhat District Red-Cross Association

Quy mô:

Giúp cho người khuyết tật nghèo có điều kiện đi lại, sinh hoạt, xóa bỏ mặc cảm tự ti và hòa nhập với cộng đồng.

-    100 xe x 3.000.000VNĐ/xe = 300.000.000VNĐ

Project size:

Help the disabled poor to transport conditions, activities, eliminate inferiority and integrate with the community.

100 vehicles x 3,000,000VND/vehicle = 300,000,000VND

Chủ dự án:

UBND huyện Thống Nhất

Project owner:

Thong Nhat District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

300.000.000VNĐ

Total capital:

300,000,000VND

46

Dự án:

Kinh phí hỗ trợ cho người nghèo bị các bệnh mãn tính nặng như suy thận, suy tim, và các bệnh về tim khác, bệnh gan,… tại huyện Thống Nhất

 Project:

Assisting fees for the poor suffering from heavily chronic diseases such as kidney failure, heart failure and other heart diseased, liver diseases, etc… in Thong Nhat District

Địa điểm:

Hội Chữ thập đỏ huyện Thống Nhất

Location:

Thong Nhat District Red-Cross Association

Quy mô:

50 bệnh nhân x 20.000.000VNĐ/người/năm = 1.000.000.000VNĐ

 

Project size:

50 patients x 20,000,000VND/ patient/year = 1,000,000,000VND

Chủ dự án:

UBND huyện Thống Nhất

Project owner:

Thong Nhat District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

1.000.000.000VNĐ

Total capital:

1,000,000,000VND

LĨNH VỰC Y TẾ

HEALTHCARE

47

Dự án:

Xây dựng Trạm Y tế xã Phước Khánh

 Project:

Building health station in Phuoc Khanh Commune

Địa điểm:

Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch

Location:

Phuoc Khanh Commune, Nhon Trach District

Mục tiêu:

Nhằm nâng cao chất lượng y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho 11.700 người dân xã Phước Khánh đến khám và điều trị bệnh.

 

Goal:

To improve healthcare quality, to meet the health care needs of 11,700 residing in Phuoc Khanh Commune to examine and treat patients.

Quy mô:

Xây dựng mới 07 phòng Trạm Y tế xã Phước Khánh, tại khuôn viên cũ của trạm y tế xã có tổng diện tích là: 897m². Diện tích xây dựng 07 phòng 1 trệt, 1 lầu khoảng 210m² (theo chuẩn 14 phòng và bản vẽ thiết kế của Ban Quản lý dự án Sở Y tế tỉnh Đồng Nai). Thiết kế: một trệt, một lầu (4.500.000VNĐ/m² x 210m² = 945.000.000VNĐ).

Project size:

Buiding new 07 rooms at medical station of Phuoc Khanh Commune, total area former site of 897m². Construction area of 07 rooms including 1 ground, 1 floor about an area of 210m² (Following 14 standard rooms and design drawings of the project management of Health Department in Dong Nai province). Design: one ground floor, first floor (4,500,000VND/m² x 210m² = 945,000,000VND).

Chủ dự án:

UBND huyện Nhơn Trạch

Project owner:

Nhon Trach District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

945.000.000VNĐ

Vốn đầu tư:

945.000.000VNĐ

Vốn đối ứng: Hỗ trợ đất xây dựng.

Total capital:

945,000,000VNDInvestment capital:

945,000,000VNDCounterpart capital:Support for construction land.

48

Dự án:

Xây dựng Trạm Y tế xã Đại Phước

 Project:

Building health station in Dai Phuoc Commune

Địa điểm:

Xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch

Location:

Dai Phuoc Commune, Nhon Trach District

Mục tiêu:

Nhằm nâng cao chất lượng y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe 12.331 người dân xã Đại Phước đến khám và điều trị bệnh.

Goal:

To improve healthcare quality, to meet the health care needs of 12,331 residing in Dai Phuoc Commune to examine and treat patients.

Quy mô:

Xây dựng mới Trạm Y tế xã Đại Phước tổng diện tích đất khoảng 1.000m2. Diện tích xây dựng: 500m² x 4.000.000 VNĐ/m² = 2.000.000.000VNĐ, 14 phòng trên thiết kế nhà trệt.

Project size:

Building new medical stations of Dai Phuoc Commune, total area about of 1,000m². Construction area: 500m² x 4,000,000 VND/m² = 2,000,000,000VND, ground design of 14 rooms.

Chủ dự án:

UBND huyện Nhơn Trạch

Project owner:

Nhon Trach District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

2.000.000.000VNĐ

Vốn đầu tư:

2.000.000.000VNĐ

Vốn đối ứng: Hỗ trợ đất xây dựng (350.000VNĐ/m2 x 1000m2 = 3.500.000.000VNĐ)

Total capital:

2,000,000,000VNDInvestment capital:

2,000,000,000VNDCounterpart capital:Support for construction land (350,000VND/m2 x 1000m2 = 3,500,000,000VND)

49

Dự án:

Xây dựng Trạm Y tế xã Phước An

 Project:

Building health station in Phuoc An Commune

Địa điểm:

Xã Phước An, huyện Nhơn Trạch

 

Location:

Phuoc An Commune, Nhon Trach District

Mục tiêu:

Nhằm nâng cao chất lượng y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe 10.228 người dân xã Phước An đến khám và điều trị bệnh.

Goal:

To improve healthcare quality, to meet the health care needs of 10,228 residing in Phuoc An Commune to examine and treat patients.

Quy mô:

Xây dựng mới thêm 06 phòng tại Trạm Y tế xã Phước An trên diện tích đất xây dựng 180m2, trên thiết kế nhà trệt (180m²  x 4.500.000VNĐ/m² = 810.000.000VNĐ)

Project size

Building 06 rooms in medical stations of Dai Phuoc Commune, construction area of 180m2,  ground design (180m²  x 4,500,000VND/m² = 810,000,000VND)

Chủ dự án:

UBND huyện Nhơn Trạch

Project owner:

Nhon Trach District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

810.000.000VNĐ

Vốn đầu tư:

810.000.000VNĐ

Vốn đối ứng: Hỗ trợ đất xây dựng

Total capital:

810,000,000VND

Investment capital:810,000,000VND

Counterpart capital:Support for construction land

50

Dự án:

Tài trợ trang thiết bị y tế, mua máy chụp X-quang di động

 Project:

Sponsoring medical equipment, purchase portable X-ray machine

Địa điểm:

Huyện Nhơn Trạch

Location:

Nhon Trach District

Mục tiêu:

Nhằm trang bị phục vụ cho việc khám, điều trị bệnh và khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, ước tính số dân được hưởng lợi từ dự án 212.819.000 người.

Goal:

To serve for examinations, treatment and periodic health checks for people in Nhon Trach district, the estimated number of 212,819,000 beneficiaries from the project.

Quy mô:

Hỗ trợ mua mới 01 máy chụp X-quang di động phục vụ cho việc khám và điều trị bệnh nhân tại trung tâm Trạm Y tế của huyện.

Project size:

To support 01 new portable X-ray in order to serve for patient examination and treatment in the district medical stations.

Chủ dự án:

Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch

Project owner:

Medical center in Nhon Trach District

Tổng vốn đầu tư:

600.000.000VNĐ

Total capital:

600,000,000VND

51

Dự án:

Tài trợ trang thiết bị y tế cho Trạm y tế Long Tân và Phước An

 Project:

Sponsoring medical equipment of medical station Long Tan and Phuoc An Commune

Địa điểm:

Huyện Nhơn Trạch

Location:

Nhon Trach District

Mục tiêu:

Hỗ trợ trang thiết bị y tế phục vụ cho việc khám, điều trị bệnh cho 10.100 người dân xã Long Tân và 9.900 người dân xã Phước An.

Goal:

Support medical facilities for the examination and treatment to serve for 10,100 residing in Long Tan Commune and 9,900 residing in Phuoc An Commune.

Quy mô:

Hỗ trợ mua mới máy siêu âm (số lượng 02 bộ), máy đo điện tim (số lượng 02 máy), nhằm phục vụ cho việc khám và điều trị bệnh nhân trạm y tế của huyện.

Project size:

To support new  ultrasound machines (Quantity of 02 sets), holter monitor (Quantity of 02 sets), to serve for the examination and treatment in the district medical stations.

Chủ dự án:

Trạm Y tế xã Long Tân và xã Phước An, huyện Nhơn Trạch

Project owner:

Medical station of Long Tan Commune and Phuoc An Commune, Nhon Trach District

Tổng vốn đầu tư:

966.000.000VNĐ

Total capital:

966,000,000VND

52

Dự án:

Tài trợ trang thiết bị y tế cho trạm Y tế xã Hiệp Phước và xã Phước Thiền

 Project:

Sponsoring medical equipment of medical station Hiep Phuoc and Phuoc Thien Commune

Địa điểm:

Xã Hiệp Phước và xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch

Location:

Hiep Phuoc and Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District

Mục tiêu:

Hỗ trợ trang thiết bị y tế phục vụ cho việc khám, điều trị bệnh nhân, ước tính số dân được hưởng lợi từ dự án là 34.680 người của xã Phước Thiền và 37.500 người của xã Hiệp Phước.

Goal:

Support medical facilities for the examination and treatment to serve for 34,680 residing in Phuoc Thien Commune and 37,500 residing in Hiep Phuoc Commune.

Quy mô:

Hỗ trợ mua mới máy phân tích sinh hóa tự động (số lượng 02 máy), máy phân tích huyết học tự động 18 thông số (số lượng 02 máy), máy phân tích nước tiểu  (số lượng 02 máy).

Project size:

To support new automatically biochemical analyzers (Quantity of 02 sets), automatic hematology analyzers with 18 parameters (Quantity of 02 sets), urine analyzers (Quantity of 02 sets).

Chủ dự án:

Trạm Y tế xã Hiệp Phước, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch

Project owner:

Medical station of Hiep Phuoc Commune and Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District

Tổng vốn đầu tư:

2.184.000.000VNĐ

Total capital:

2,184,000,000VND

53

Dự án:

Tài trợ trang thiết bị y tế cho Phòng Truyền thông - Trung tâm Y tế

 Project:

Sponsoring medical equipment of Communications - Health Centers

Địa điểm:

Huyện Nhơn Trạch

Location:

Nhon Trach District

Mục tiêu:

Hỗ trợ trang thiết bị y tế phục vụ cho việc khám, điều trị bệnh nhân, ước tính số dân được hưởng lợi từ dự án 112.819.000 người.

Goal:

Support medical facilities for the examination and treatment to serve for 112,819,000 people.

Quy mô:

Hỗ trợ mua mới trang thiết bị máy chiếu và màn chiếu (số lượng 01 bộ), máy quay phim (số lượng 01 máy), phục vụ cho việc khám, điều trị bệnh nhân Trung tâm Y tế của huyện.

Project size:

To support new set of projector and screen (Quantity of 01 set), camcorder (Quantity of 01 set) serving for the examination and treatment in the district health center.

Chủ dự án:

UBND huyện Nhơn Trạch

Project owner:

Nhon Trach District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

132.000.000VNĐ

Total capital:

132,000,000VND

54

Dự án:

Tài trợ hệ thống loa, amli, ti vi, đầu video

 Project:

Sponsoring speaker system, amplifier, television, video

Địa điểm:

Huyện Nhơn Trạch

Location:

Nhon Trach District

Mục tiêu:

Hỗ trợ mua mới hệ thống loa, amli, TV, đầu video (13 bộ) cho Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch và 12 trạm y tế xã nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền thông tin phòng chống các dịch bệnh, tệ nạn xã hội tại huyện, ước tính số dân được hưởng lợi từ dự án: 212.819.000 người.

Goal:

To support new speaker system, amplifier, television, video (Quantity of 13 sets) for health center of Nhon Trach District and health stations of 12 communes in order to serve for the informative dissemination to prevent diseases, social problems, the estimated number of 212,819,000 benificiaries from the project.

Chủ dự án:

UBND huyện Nhơn Trạch

Project owner:

Nhon Trach District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

169.000.000VNĐ

Total capital:

169,000,000VND

55

Dự án:

Trạm Y tế Tà Lài

 Project:

Ta Lai Health Station

Địa điểm:

Xã Tà Lài, huyện Tân Phú

Location:

Ta Lai Commune, Tan Phu District

Mục tiêu:

- Xây mới trạm Y tế do trạm hiện đang xuống cấp vì được xây dựng từ năm 1988 và có sửa chữa năm 1995. Xây dựng mới 14 phòng chức năng, diện tích 200m2.

-   Lò đốt rác, nhà vệ sinh, nhà giữ xe, hệ thống xử lý nước thải, sân, vườn thuốc nam mẫu. Tổng diện tích xây dựng 1.000m2 (đất có sẵn), phục vụ trên 8.000 dân, trong đó 18% là dân tộc thiểu số Châu Mạ, Stieng, K’ho, Tày.

Goal:

- Building new health station due to currently deteriorated station was built in 1988 and upraded in 1995. Construction of 14 new functional rooms, an area of 200m2.

- Garbage incinerator, toilet, garage, waste water treatment system, yard, medicinal form garden. The total construction area of 1,000m2 (available land), serve for over 8,000 people, of which 18% are ethnic minorities Chau Ma, K'ho, Tay.

Chủ dự án:

UBND huyện Tân Phú

Project owner:

Tan Phu District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

8.400.000.000VNĐ

Total capital:

8,400,000,000VND

56

Dự án:

Trạm Y tế Phú Bình

 Project:

Phu Binh Health Station

Địa điểm:

Xã Phú Bình, huyện Tân Phú

Location:

Phu Binh Commune, Tan Phu District

Mục tiêu:

Xây mới trạm Y tế do trạm hiện đang xuống cấp vì được xây dựng từ năm 1977 và có sửa chữa năm 1996. Tổng diện tích xây dựng là 1.000m2(đất có sẳn), phục vụ cho 11.459 dân, trong đó 21% là người dân tộc thiểu số Stieng, Khơ Me, K’ho, Hoa.

Goal:

Construction of new health station due to currently deteriorated station was built in 1977 and upraded in 1996. The total construction area of 1,000m2 (available land), serve for 11,459 people, of which 21% are ethnic minorities Stieng, Khơ Me, K'ho, Hoa.

Chủ dự án:

UBND huyện Tân Phú

Project owner:

Tan Phu District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

8.400.000.000VNĐ

Total capital:

 8,400,000,000VND

57

Dự án:

Xây dựng mới Phân Trạm Y tế

 Project:

Construction of new health division station

Địa điểm:

Xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

Location:

Thanh Son Commune, Dinh Quan District

Mục tiêu:

Phục vụ chăm sóc sức khỏe cho 04 ấp (ấp 3, ấp 6, ấp 7 và ấp 8 vùng sâu, vùng xa, miền núi). Xã Thanh Sơn với khoảng 11.525 người/2.561 hộ dân. Trong đó có khoảng 2.305 người/513 hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Goal:

Serving healthcare to 04 hamlets (Hamlet 3, 6, 7 and 8 which is in the remote and mountainous area). Thanh Son commune has about 11,525 people/2,561 households. In which has about 2,305 people from ethnic minorities /513 households.

Quy mô:

Diện tích xây dựng 120m2, chiều ngang 15m, chiều dài 8m. Mua trang thiết bị: 05 bộ tiểu phẫu, 05 bộ đỡ đẻ, 05 bộ đặt vòng, 01 bộ ngũ quan, 06 giường bệnh, 01 bàn tiểu phẫu, 02 bàn đỡ đẻ, 01 bàn khám phụ khoa, đặt vòng, 06 tủ đầu giường, 04 bàn làm việc, 10 ghế dựa làm việc, 04 ống nghe, 04 bộ đo huyết áp người lớn, 02 bộ huyết áp trẻ em.

Project size:

Construction area of 120 m2, 15m of width, 8m of length. Purchasing equipment: 05 sets of minor operations, 05 sets of delivered baby, 05 sets of IUD, 01 senses, 06 beds, 01 minor surgery table, 02 tables midwifery, 01 gynecology examination and IUD table, 06 cabinets bedside, 04 desks, 10 chairs working-based, 04 stethoscopes, 04 sets of adult blood pressure measuring, 02 sets of children blood pressure measuring.

Chủ dự án:

UBND huyện Định Quán

Project owner:

Dinh Quan District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

407.120.000VNĐ

Vốn đầu tư:

407.120.000VNĐ

Vốn đối ứng: Hỗ trợ đất xây dựng

Total capital:

407,120,000VNDInvestment capital:

407,120,000VNDCounterpart capital:Support for construction land

LĨNH VỰC KINH TẾ

ECONOMICS

58

Dự án:

Xây dựng cầu đường vào khu trồng cây ăn trái 50 ha

 Project:

Construction of bridge and road to 50 hectares of fruit trees

Địa điểm:

Xã Túc Trưng, huyện Định Quán

Location:

Tuc Trung Commune, Dinh Quan District

Mục tiêu:

Xây dựng cầu nông thôn nhằm thay thế cầu gỗ tạm hư hỏng, đảm bảo việc đi lại xe cơ giới vận chuyển nông sản, phân bón, trái cây trên đất trồng cây ăn trái 50 ha và đất sản xuất nông nghiệp 100 ha với khoảng 900 người dân được hưởng lợi, giảm được chi phí vận chuyển tăng lợi nhuận cho nhân dân.

 

Goal:

Construction of rural bridge to replace the temporary damaged wooden bridge, ensure the transporting agricultural products, fertilizer, fruit on 50 hectares of fruit trees and approximately agricultural land of 100 hectares,  reduce transporting costs, increase profits for the 900 benificiaries.

Quy mô:

Cầu bán vĩnh cửu niên hạn dùng trên 30 năm, tải trọng 10 tấn, nhịp cầu dài 10m, mặt cầu rộng 4m, đường dẫn vào cầu tổng chiều dài 176m bằng cấp phối sỏi đỏ đầm chặt, trên mặt rải đá 0x4 dày 5cm, mái taluy hai bên lát khan đá hộc chit mạch vữa xi măng dài 20m mỗi bên. Thời gian thực hiện 60 ngày, kết cấu bê tông cốt thép liên hợp.

Project size:

Semi-permanent bridge using over 30 years, with a load of 10 tons, span 10m of long, 4m of wide bridge, bridge paths in a total length of 176m with red compacted gravel, paving stones on 5cm thick 0x4, two slices of dry slope side chit rubble cement grout 20m of long per side. Implementation period of 60 days, reinforced concrete structure complex.

Chủ dự án:

UBND huyện Định Quán

Project owner:

Dinh Quan District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

1.100.000.000VNĐ

Vốn đầu tư:1.100.000.000VNĐ

Vốn đối ứng: Hỗ trợ đất xây dựng

Total capital:

1,100,000,000VND

Investment capital:1,100,000,000VND

Counterpart capital:Support for construction land

59

Dự án:

Xây dựng cầu khu đồng bào dân tộc Đồi Cù

 Project:

Construction bridge in ethnic minorities areas Doi Cu

Địa điểm:

Xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

Location:

Thanh Son Commune, Dinh Quan District

Mục tiêu:

Cầu phục vụ nhu cầu đi lại của khu vực cộng đồng dân tộc thiểu số người Dao với 80 hộ (phần lớn là hộ nghèo) khoảng gần 500 người ở tại khu vực và khoảng 600 người ở các khu vực lân cận đi qua cầu để canh tác ở khu vực sau cầu với diện tích đất sản xuất nông nghiệp khoảng 200ha.

Goal:

Bridges serves for transportation needs of the community of Dao ethnic minority with 80 households (mostly poor) about 500 people in the area and about 600 people in the surrounding areas crossing the bridge to farming, after bridge of about 200hec agricultural production land.

Quy mô:

Cầu bán vĩnh cửu, niên hạn dùng trên 30 năm, kết cấu bê tông cốt thép liên hợp, tải trọng 10 tấn, nhịp cầu dài 8m, mặt cầu rộng 4m lan can, mố cầu bê tông cốt thép, đường dẫn vào cầu chiều dài 40m bằng cấp phối sỏi đỏ đầm chặt, trên mặt rải đá 0x4 dày 5cm, mái taluy hai bên lát khan đá hộc chit mạch vữa xi măng dài 10m mỗi bên mố. Thời gian thực hiện 60 ngày.

Project size:

Semi-permanent bridge using over 30 years, with a load of 10 tons, span 8m of long, 4m of wide bridge, reinforced concrete abutments, road leading to the bridge length of 40m with red compacted gravel, paving stones on 0x4 5cm thick, dry paved slope sides rubble cement grout chit 10m each side abutment. Implementation period of 60 days.

Chủ dự án:

UBND huyện Định Quán

Project owner:

Dinh Quan District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

900.000.000VNĐ

Vốn đầu tư:900.000.000VNĐ

Vốn đối ứng: Hỗ trợ đất xây dựng

Total capital:

900,000,000VND

Investment capital:900,000,000VND

Counterpart capital:Support for construction land

60

Dự án:

Công trình xây dựng đập dâng Cần Đu 2

 Project:

Construction of spillways Can Du 2

Địa điểm:

Xã Phú Túc, huyện Định Quán

Location:

Phu Tuc Commune, Dinh Quan District

Mục tiêu:

Cung cấp nước tưới cho khoảng 16ha đất sản xuất nông nghiệp thuộc khu vực dự án, giảm chi phí sản xuất, góp phần tăng thu nhập cho 50 người dân được hưởng lợi.

Goal:

Provide water for about 16 hectares of agricultural land in the area of the project, reducing the cost of production, contributing to increased income for 50 beneficiaries.

Quy mô:

Xây dựng đập bằng bê tông cốt thép có cửa điều thiết bằng thép, tuyến kênh bê tông cốt thép hình chữ nhật với chiều dài 560m, cấp nước tưới cho 16ha đất.

Project size:

Construction of reinforced concrete dam with gates that set steel, reinforced concrete canal rectangle with a length of 560m, irrigation of 16hec of land.

Chủ dự án:

UBND huyện Định Quán

Project owner:

Dinh Quan District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

1.833.386.000VNĐ

Vốn đầu tư:1.716.082.000VNĐ

Vốn đối ứng:117.304.000VNĐ

Total capital:

1,833,386,000VNDInvestment capital:1,716,082,000VND

Counterpart capital:117,304,000VND

61

Dự án:

Thực hiện phân loại, thu gom và quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất

 Project:

Sorting, gathering and managing the solid waste in origin at Gia Tan 3 Commune, Thong Nhat District

Địa điểm:

Xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất

Location:

Gia Tan 3 Commune, Thong Nhat District

Quy mô:

-   Kinh phí họp triển khai kế hoạch (photo in ấn tài liệu, nước uống, thuê Hội trường phục vụ họp): 1.800.000 VNĐ

-   Kinh phí tập huấn cho lực lượng nòng cốt: 14.700.000 VNĐ

-   Chi phí tổ chức lễ ra quân: 12.000.000VNĐ

-   Chi phí hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ tự quản: 10.240.000VNĐ

-   Kinh phí đầu tư mua sắm thùng đựng rác hữu cơ và rác vô cơ (hộ gia đình); bọc đựng rác hữu cơ và vô cơ: 677.433.288VNĐ

-   Kinh phí đầu tư mua sắm thùng đựng rác loại lớn: 66.825.000VNĐ

Project size:

- Funding for the plan implementation meeting (photo and document printing, beverages, hire catering hall meeting): 1,800,000 VND

- Funding of training for key force: 14,700,000 VND

- Expenses for launching ceremony: 12,000,000VND

- Operating expenses of the Steering Committee and Fatherland-run: 10,240,000VND

- Funds for purchasing organic waste bins and inorganic garbage (household); garbage wrap organic and inorganic: 677,433,288VND

- Funds for purchasing large bins: 66,825,000VND

Chủ dự án:

UBND huyện Thống Nhất

Project owner:

Thong Nhat District People’s Committee

Tổng vốn đầu tư:

804.694.288VNĐ

Total capital:

804,694,288VND​

WEB LINK