Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

Chủ quyền biển đảo

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

5

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 1 hiển thị trên trang chủ

Nhóm chuyên mục tin:ID

1

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

Hiển thị chi tiết

No

MauSac

 

Chuyên mục thống kê

No

Attachments

Created at 6/16/2021 3:05 PM by Pham Thi Nhu Quynh
Last modified at 7/6/2021 9:50 AM by La Ngoc Truc