Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

Nhìn ra thế giới

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

5

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 1 hiển thị trên trang chủ

Nhóm chuyên mục tin:ID

1

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

Hiển thị chi tiết

No

MauSac

 

Chuyên mục thống kê

No

Attachments

Created at 6/14/2021 9:57 AM by Pham Thi Nhu Quynh
Last modified at 2/17/2023 7:43 AM by System Account