Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

Tin tức sự kiện

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

0

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 1 hiển thị trên trang chủ

Nhóm chuyên mục tin:ID

1

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

Hiển thị chi tiết

Yes

MauSac

 

Chuyên mục thống kê

No

Attachments

Created at 8/7/2017 11:37 AM by System Account
Last modified at 7/6/2021 8:53 AM by System Account